Chipsy Chipsy

Pravila konkursa

Zastupnici društva Marbo d.o.o. Laktaši, sa registrovanim sjedištem na adresi Sportski centar bb, JIB 4401608680003, matični broj 1930109 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju dana 21. maja 2019. godine sljedeća:

OPŠTA PRAVILA PROMOCIJE

“Muzika ima bolji ukus uz Chipsy”

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

1.1. Organizator je donio odluku o organizovanju promocije pod nazivom “Muzika ima bolji ukus uz Chipsy” (u daljem tekstu „Promocija“), koja će se sprovesti po ovdje utvrđenim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).

1.2. Naziv Promocije je “Muzika ima bolji ukus uz Chipsy”.

1.3. Promocija počinje od 3. juna 2019. godine i završava se 3. avgusta 2019. godine ili do isteka zaliha poklon Pepsi flašica, u zavisnosti šta prije nastupi.

1.4. Promocija se priređuje u svrhe promocije Organizatorovih proizvoda pod nazivom Chipsy i to

• Chipsy Ravan Slani 90g

• Chipsy Rebrasti Slani 90g

• Chipsy Rebrasti Chili 90g

• Chipsy Paprika 90g

• Chipsy Sticks Ketchup 90g

• Chipsy Ravan Slani 150g

• Chipsy Rebrasti Slani 150g

• Chipsy Rebrasti Chili 150g

• Chipsy Paprika 150g

• Chipsy Rebrasti Pikant paprika 150g

• Chipsy Domaćinski kajmak 180g

• Chipsy Domaćinski sir 180g

• Chipsy Ravan Slani 250g

• Chipsy Rebrasti Chili 250g

Koji su obilježeni baner trakom koja je prikazana u nastavku (u daljem tekstu: „Proizvod/i“).

Chipsy

1.5. Promocija se organizuje na teritoriji Bosne i Hercegovine.

OPIS I USLOVI UČESTVOVANJA

I PREUZIMANJA POKLON PEPSI FLAŠICA

Član 2.

2.1. Proizvodi i pakovanja Organizatora koji učestvuju u Promociji navedeni u članu 1.4. imaju u sebi kupon (u daljem tekstu: „Kupon“) koji izgleda kao što slijedi

2.2. Kupon omogućava njegovom donosiocu da u periodu Promocije zamijeni Kupon za jednu besplatnu poklon Pepsi flašicu 500ml (u daljem tekstu „Poklon flašica“) u unaprijed određenim objektima koji su označeni na web stranici www.chipsy.ba. Svaka promjena objekata u kojima može da se izvrši zamjena Kupona za Poklon flašicu koja se desi tokom Promocije biće blagovremeno komunicirana na zvaničnoj web stranici www.chipsy.ba.

2.3. Sa predajom Kupona ovlašćeno lice u unaprijed određenom objektu preuzima Kupon i zadržava ga kod sebe. Pored Kupona donosilac ne mora da se identifikuje na bilo kakav drugi način.

2.4. U slučaju da neki od objekata trenutno nema na stanju dovoljan broj Poklon flašica, donosilac Kupona može zamijeniti Kupon za Poklon flašicu u bilo kom drugom prodajnom objektu koji je naznačen na listi objekata koji učestvuju u Promociji.

2.5. Nije moguće upotrijebiti isti Kupon za dobijanje dodatnih Poklon flašica. Kupon se ne može zamijeniti za novac ili bilo koju drugu stvar, proizvod ili količinu koja ne odgovara količini i vrsti proizvoda iz ovih pravila odnosno Kupona.

2.6. Nakon isteka Promocije, Kupon ne daje pravo njegovom donosiocu na Poklon flašicu. Ukoliko se ne preuzme Poklon flašica u toku Promocije, prestaju dalje obaveze Organizatora prema donosiocu Kupona.

2.7. Kupon u drugačijoj formi od one koja je navedena, neće se smatrati ispravnim i neće davati pravo na zamjenu za Poklon flašicu.

2.8. Jedan Kupon daje pravo na samo jednu Poklon flašicu, ali tokom Promocije ne postoji ograničenje u broju Kupona koje jedno lice može da ostvari tokom Promocije u skladu sa ovim Pravilima.

REKLAMACIJE KUPONA

Član 3.

3.1. Ukoliko kupljeni Proizvod ne poseduje Kupon, kupac ima pravo na zamjenski Kupon ukoliko dostavi na email adresu kontakt@chipsy.ba pritužbu zajedno sa fiskalnim računom na kojem se nalazi predmetni Proizvod koji nije imao Kupon kao dokaz o njegovoj kupovini. Pored fiskalnog računa, pošiljalac je potrebno da dostavi ime, prezime, br LK i adresu na koju treba da se izvrši dostava zamjenskog Kupona.

3.2. Organizator vodi evidenciju prijavljenih računa. U slučaju da je fiskalni račun već podnijet ranije na reklamaciju, lice koje je podnosilac takvog ponovljenog računa neće imati pravo na zamjenski Kupon.

3.3. U slučaju da Organizator utvrdi osnovanost zahtjeva za zamenski Kupon, Organizator će organizovati dostavu zamjenskog Kupona na jedan od dva načina:

- putem pošte na ime i adresu naznačenu u email-u. Organizator će organizovati dostavu zamjenskog Kupona u roku od sedam kalendarskih dana od dana kada je osnovani zahtjev primljen. U slučaju da Organizator ne nađe kupca na adresi, pokušaće dostavu još jednom nakon čega u slučaju ponovne neuspele dostave prestaju obaveze Organizatora prema tom kupcu. U slučaju da je do kraja Promocije ostalo manje od sedam dana, Organizator će uložiti napor da dostavu izvrši u što kraćem roku, odnosno roku koji omogućava kupcu da izvrši zamjenu Kupona za Poklon flašicu.

ili

- putem email-a ili telefona će da uputi lice iz email-a na najbliži distributivni centar Organizatora u Bosni i Hercegovini radi preuzimanja zamjenskog Kupona u roku od sedam kalendarskih dana od dana kada je osnovani zahtev primljen. Kupac na čije ime glasi zamjenski Kupon se identifikuje ličnom kartom ili drugim identifikacionim dokumentom. Osim kupca lično, zamjenski Kupon će moći preuzeti i osoba koju kupac, na koga Kupon glasi, na to ovlasti specijalnim punomoćjem na kojem je potpis kupca na koga Kupon glasi overen od strane nadležnog državnog organa. U slučaju da kupac, odnosno od njega ovlašćeno lice, ne preuzme zamjenski Kupon u roku od sedam kalendarskih dana od dana kada je osnovani zahtev primljen, prestaju obaveze Organizatora prema tom kupcu.

Organizator ne snosi troškove prijevoza ili putovanja niti bilo kakve druge troškove povezane sa preuzimanjem zamjenskog Kupona.

3.4. Oštećeni Kupon ne daje pravo na zamjenu za Poklon flašicu niti na zamjenski Kupon. Donosioci Kupona su sami odgovorni da osiguraju da Kupon ne bude oštećen, te Organizator ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju da je došlo do oštećenja Kupona usled čega Poklon flašica, odnosno zamjenski Kupon, ne može biti dodjeljen.

3.5. Reklamacije i zamjenu Kupona je moguće izvršiti samo tokom trajanja Promocije, nakon čega prestaju obaveze Organizatora, shodno ovim Pravilima.

Član 4.

4.1.Ova pravila i sve informacije u vezi sa Promocijom Organizator objavljuje na zvaničnoj web stranici www.chipsy.ba.

4.2 Korišćenje bilo čega ili poduzimanje bilo kakve radnje koja može ometati, onemogućiti, nanijeti štetu, ili zloupotrijebiti Kupon ili samu Promociju je zabranjeno. Ukoliko se procijeni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način zloupotrebljava Kupone odnosno mehanizam promocije Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz Promocije bez daljeg obrazloženja kao i da preduzme odgovarajuće pravne radnje protiv takvog lica.

NAČIN RJEŠAVANJA MOGUĆIH SPOROVA ORGANIZATORA I UČESNIKA

Član 5.

5.1. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između učesnika u Promociji u vezi sa vlasništvom nad Kuponima.

5.2. Ovi sporovi neće uticati na pravilo po kome se Poklon flašica dodeljuje osobi koja je donosilac Kupona.

Član 6.

6.1. Za detaljnije informacije i/ili bilo koje pitanje u vezi sa Promocijom učesnici mogu:

- pozvati besplatan broj info-telefona Organizatora 0800 - 50104 (pozivi mogući samo putem fiksnog telefona, radnim danima i subotom u periodu od 08:00-20:00h)

Član 7.

7.1. Sve sporove između Organizatora i učesnika Promocije strane će pokušati da reše mirnim putem, a u slučaju kada to nije moguće, nadležan će biti sud u Banjaluci.

Član 8.

8.1. Promocija se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći

8.2. Učesnici će bilo kojoj važnoj informaciji u vezi sa Promocijom, kao i o ranijem prestanku Promocije usled isteka zaliha Poklon flašica uključivši i njen prekid, biti obaviješteni na zvaničnoj web stranici www.chipsy.ba.

Član 9.

9.1 Ova Pravila stupaju na snagu po njihovom objavljivanju na zvaničnoj web stranici www.chipsy.ba.

Marbo d.o.o. Laktaši